Seslial Elit Aof Acikogretim Forum  

Go Back   Seslial Elit Aof Acikogretim Forum > Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sınav Soruları - Deneme Sınavları - Ders Notları > 4.SINIF SORULARI > Maliye Politikası

Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 02-12-2011, 01:20 PM   #1
Güvenim
administratör
 
Güvenim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Feb 2011
Mesajlar: 1.022
Standart Maliye politikası (ara sınav)

1. Toplam talebin para politikası ile her zaman artırılamayacağını savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

Kla*** görüş
Monetarist görüş
Keynesyen görüş**********
Yeni kla*** görüş
Arz yanlı görüş


2. Cari gerçek ücret düzeyinde çalışma arzusunda olmayan ve gönüllü olarak işlerini değiştiren kişileri kapsayan orana ne ad verilir?

İstihdam oranı
Yıllık enflasyon oranı
Marjinal ikame oranı

Doğal işsizlik oranı********
Teknik ikame oranı


3. Rasyonel beklentiler varsayımı aşağıdakilerden hangisine aittir?

Keynesyenlere
Arz yanlı iktisatçılara
Kla***lere
Monetaristlere
Yeni Kla***lere*******


4. Bir ekonomide, ekonomik büyümeye bağlı olarak tam istihdam bütçe fazlasında meydana gelen otomatik değişikliklere ne ad verilir?

Dışlama
Deflasyon
Mali sürüklenme*********
Maliye politikasının etkinliği
Reel balans


5. İlk Keynesyenlerin en çok çekindikleri ekonomik sorun aşağıdakilerden hangisidir?

Para politikasının etkinsizliği*********
Ekonomide yaşanan hızlı büyüme
Vergi gelirlerinin sürekli artışı

Ekonomik durgunluğun sürekli olması
Ücret ve fiyat yapışkanlıkları6. Büyüyen bir ekonomide, bütçe gelirlerindeki otomatik artışın ekonomi üzerinde ters bir etki yaratarak, ekonomiyi aşırı ölçüde istikrara getirme olgusuna ne ad verilir?

Tasarruf eğilimi
Bütçe fazlası
Tam istihdam bütçe fazlası
İkili ekonomi yapı
Mali sürüklenme********


7. Aşağıdakilerden hangisi tam istihdam bütçe fazlasında bir değişikliğe yol açabilen unsurlardan biri değildir?

Kamu harcamalarında değişiklik
Potansiyel GSMH’da değişiklik
Fiyat düzeyinde değişiklik

Vergi oranlarında değişiklik
Faiz oranlarında değişiklik*********


8. A.W. Phillips’ten sonra, parasal ücretlerle işsizlik arasındaki negatif ilişkiyi onaylayan ve bu durumun ekonomi politikasının önemli bir aracı haline gelmesine yol açan çalışmayı yapan iktisatçılar aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

Samuelson ve Solow********
Friedman ve Schwartz
Musgrave ve Samuelson

Buchanan ve Tullock
Peacock ve Wiseman


9. Kamu harcamaları çarpımının cebirsel ifadesi aşağı dakilerden hangisidir?

C(1-t)
1-(t+m)
(1-t)+m
(1/1-c)*********
(c-1)+t


10. Dışa açık bir ekonomide, enflasyonun önlenmesi ve işsizliğin azaltılması gibi konuları kapsayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Dış denge
Ödemeler dengesi
İç denge********
Bütçe dengesi
Cari denge


11. Denk bütçe çarpanının değeri nasıldır?

Denk bütçe çarpanı<0
Denk bütçe çarpanı>1
Denk bütçe çarpanı=1******

Denk bütçe çarpanı=0
0≤Denk bütçe çarpanı≤1
12. GSMH’nın kişiler tarafından kişisel gelir olarak elde edildiği ve transfer harcamalarının vergi dışı olduğu bir durumda vergi fonksiyonunun cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

T=Y/t
T=Y/(t-1)
T=t.Y*********
T.t=Y
T=(1-t)Y


13. Spekülasyon güdüsü ile para talebinin faiz esnekliğinin çok yüksek, buna karşın yatırım talebinin faiz esnekliğinin çok düşük olduğunu varsayan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

Monetarist
Kla***
Ricardian
Keynesyen********
Neo-Kla***


14. Maliye politikasının zamanlama ile ilgili temel sorunu aşağıdakilerden hangisidir?

Bütçe denkliğinin ne zaman sağlanacağının bilinememesi

Vergi oranlarındaki olası değişikliklerin zamanının bilinememesi

Ülke içi bir siyasi krizin ekonomiyi etkileme olasılığı

Ekonomideki konjonktür durumunun anında ve doğru olarak tahmin edilememesi******

Dış şokların ne zaman meydana geleceğinin tahmin edilememesi


15. Spekülasyon güdüsüyle para talebi faiz esnekliğinin sonsuz, yani LM eğrisinin yatay eksene paralel olduğu bir durumda gelir düzeyini artırmak için aşağıdaki politikalardan hangisi uygulanmalıdır?

Borçlanma politikası
Vergi politikası
Maliye politikası*********
Para politikası
İstihdam politikası


16. Uzun dönemde, enflasyon ve işsizlik arasında bir değişimin söz konusu olmadığını ileri süren görüş aşağıdakilerden hangisidir?

Kla*** görüş
Monetarist görüş*********
Keynesyen görüş

Çağdaş Keynesyen görüş
Post-Keynesyen görüş17. Aşağıdakilerden hangisi enflasyon türlerinden biridir?

Develüasyon
Revelüasyon
Talep enflasyonu*********
Durgunluk
Durgunluk


18. Çağdaş Keynesyenlere göre, kamu harcamaları arttığı zaman kişiler aşağıdakilerden hangisi nedeniyle daha fazla paraya gereksinim duyarlar?

İhtiyat güdüsü
İşlem güdüsü*********
İstihdam güdüsü

Spekülasyon güdüsü
Gelecek güdüsü19. Piyasaları temizlemek için ücret ve fiyatların hızla ayarlandığı ekonomik modelleri savunan iktisadi görüş aşağıdakilerden hangisidir?

Yeni Keynesyen görüş
Post Keynesyen görüş
Yeni kla*** görüş********

Çağdaş Keynesyen görüş
Keynesyen görüş20. Uygulamada esnekliği en yüksek olan vergi aşağıdakilerden hangisidir?

Veraset ve intikal vergisi

Kurumlar vergisi

Katma değer vergisi

Kişisel gelir vergisi********

Özel tüketim vergisi


21. Aşağıdakilerden hangisi ekonominin sabit bir dengede olmamasına yol açan dalgalanmaların nedenlerinden biri değildir?

Değişen kamu harcamaları
Değişen yatırım talebi
Değişen istihdam miktarı******

Değişen dış talep
Değişen tüketici zevkleri

22. Ekonomide bir mali işlemin uygulamaya konulması ile bunun ekonomi üzerinde etkili olması arasındaki sürede meydana gelen gecikmeye ne ad verilir?

Tanıma gecikmesi
Talep gecikmesi
Uygulama gecikmesi
Tepki gecikmesi********
Ölçme gecikmesi


23. Bir ekonomide, mal ve para piyasalarının eşanlı olarak dengede olduğu fiyat düzeyi ve çıktı miktarı bileşimlerini gösteren eğriye ne ad verilir?

Toplam talep eğrisi********
Kla*** toplam arz eğrisi
Toplam arz eğrisi

Keynesyen toplam arz eğrisi
Marjinal talep eğrisi


24. Planlanan harcamaların gelire eşit olduğu faiz oranı ve çıktı düzeyi bileşimlerini gösteren eğriye ne ad verilir?

IS eğrisi********
LM eğrisi
Fiyat-tüketim eğrisi
Laffer eğrisi
Lorenz eğrisi


25. Bir ekonomide, verili her bir fiyat düzeyinde talep edilecek toplam çıktı miktarını gösteren eğriye ne ad verilir?

Fiyat-tüketim eğrisi
Üretim olanakları eğrisi
Toplam arz eğrisi********
LM eğrisi
Gelir-tüketim eğrisi


26. Ekonomide bir istikrarsızlığın ortaya çıkması ile bir mali işlem için harekete geçme kararı arasındaki sürede meydana gelen gecikmeye ne ad verilir?

Tepki gecikmesi
Politika gecikmesi
Tanıma gecikmesi
Uygulama gecikmesi********
Ölçme gecikmesi


27. Enerji ve bazı hammadde kıtlıkları nedeniyle üretim artışı sağlanamaması sonucunda gerçekleşen fiyat artışına ne ad verilir?

Talep enflasyonu
Maliyet enflasyonu
Çekirdek enflasyon
Deflasyon
Yapısal enflasyon********


28. Belli bir faiz oranında, halkın arz edilen tüm para miktarını tutmaya hazır olduğu duruma ne ad verilir?

Rasyonel beklentiler
Tarafsız maliye
Likidite tuzağı******
Uyumlu beklentiler
Dışlama etkisi


29. Bir ülkede, enflasyonist dönemlerde vergilerin tarh ve tahsili arasındaki sürenin uzaması nedeniyle vergi gelirlerinin reel değerinin azalmasına ne ad verilir?

Likidite etkisi
Tanzi etkisi*******
Pigou etkisi
Tiebout etkisi
Fisher etkisi


30. Paranın dolaşım hızının tersi olup, paranın elde tutulma şiddetini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Marshall k'sı********
Talep enflasyonu
İkiz açık
Tanzi etkisi
Finansal kırılganlık


31. Aşağıdakilerden hangisi ekonomiye arz yönünden gelen dış şokların neden olduğu krizlere bir örnektir?

1970 Petrol Krizi*********
1929 Büyük Bunalımı

2001 Arjantin krizi
1997 Doğu Asya krizi

32. Gelire bağlı olmayan vergilerin bulunduğu bir ekonomide gelir artışının kamu harcamalarının artışına bağlı ve ona eşit olması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Açık bütçeyi
Devri bütçeyi
Denk bütçeyi********
Minimum bütçeyi
Telafi edici bütçeyi


33. Aşağıdakilerden hangisi, piyasadaki para tabanı değişmediği halde daha fazla satın alma gücü yaratır?

Paradan sıfır atılması
Peşin satışlar
Kredili satışlar********

İskontolu satışlar
Döviz fiyatlarının yükselmesi34. Türkiye'de planlı kalkınma anlayışı hangi yıllarda benimsenmiştir?

1970
1980
1940
1990
1960********


35. Geçici bir vergi azalmasının, toplam talep üzerinde ani ve büyük bir etki yaratacağını öne süren görüş aşağıdakilerden hangisidir?

Neo-kla*** yaklaşım
Monetarist yaklaşım
Keynesyen yaklaşım*******

Ricardian yaklaşım
Yeni Keynesyen yaklaşım
36. Keynesyen yaklaşıma göre, aşağıdakilerden hangisi söz konusu olduğunda dışlama etkisi meydana gelir?

Genişletici para politikası uygulanması ve faiz oranının artırılması durumunda

Sıkı para politikası uygulanması ve faiz oranının artırılması durumunda*********

Sıkı para politikası uygulanması ve faiz oranının düşürülmesi durumunda

Sıkı para ve maliye politikası uygulanması durumunda

Genişletici para politikası uygulanması ve faiz oranının düşürülmesi durumunda


37. Para arzının kısa dönemde gerçek üretim düzeyini belirlerken, uzun dönemde nötr bir etki meydana getirerek yalnızca fiyatlar genel düzeyini belirleyeceğini ifade eden görüş aşağıdakilerden hangisidir?

Ricardian
Neo-Kla***
Monetarist
Kla***
Keynesyen******


38. Ekonominin tam istihdamda olduğunu gösteren toplam arz eğrisinin dikey kısmına ne ad verilir?

İstihdam alanı
Orta alan
Nominal alan
Kla*** alan********
Keynesyen alan


39. Toplam talep-toplam arz modeli aşağıdaki amaçlardan hangisi için kullanılmaz?

Çıktı miktarındaki dalgalanmaları önlemek
İşsizliği azaltmak

Ekonominin büyüme trendini incelemek
Fiyat düzeyi ve enflasyon oranını belirlemek

Vergi oranlarını belirlemek*******


40. Bir ekonomide, talep yetersizliği nedeniyle işlem hacminin daralması sonucunda ortaya çıkan kapasite düşüklüğü ve işsizlik durumuna ne ad verilir?

İkili ekonomik yapı
Monetizasyon
Enflasyon
Firiksiyonel işsizlik
Durgunluk*********


41. Uzun dönemde, bütçe açığının borçla finansmanının parasal finansmandan daha enflasyonist olması durumuna ne ad verilir?

Borçla finansman
İndeksleme
Hoş olmayan monetarist aritmetik*********

Parasal finansman
Rasyonel beklentiler
42. Bazı iktisatçılar tarafından ekonomide sağlıklı bir gelişmenin belirtisi olarak kabul edilen ve istihdam düzeyinin korunabilmesi için gerekli görülen enflasyon oranı aşağıdakilerden hangisidir?

% 10
% 2-3*********
% 7
% 15
% 5-6


43. Enflasyon işsizlik ikileminin çözümü için önerilen ve her türlü nominal değerdeki sözleşmenin fiyat düzeyine bağlanmasını öngören yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Parasal disiplin
İndeksleme******
Vergi temelli gelir politikası

Enflasyon muhasebesi
Gelirler politikası
44. Gelir karşısında genellikle gerileyen oranlı olarak uygulanan vergiler aşağıdakilerden hangisidir?

Tüketim vergileri******
Taşıt vergileri
İthalat vergileri
Arazi vergileri
Gelir vergileri


45. Bir harcama potansiyelini ifade etmekle birlikte, her zaman aynı ağırlıkta ve nakit halinde bir satın alma gücü anlamına gelmeyen unsur aşağıdakilerden hangisidir?

İthalat
Tasarruf
Servet*******
Gelir
Tüketim


46. Türkiye'de serbest döviz kuru uygulanmasına hangi yıl geçilmiştir?

1972
1994
1981******
1980
1979


47. Doğal işsizlik oranı hipotezini geliştiren iktisatçılar aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

Friedman ve Phelps*******
Stiglitz ve Leijonhufvud
Sargent-Wallace

Dornbush ve Fisher
Black ve Tullock48. Aşağıdakilerden hangisi tüketim vergilerinin özelliklerinden biri değildir?

Durgunluk dönemlerinde ters etki yaratmaları
Gelir karşısında gerileyen oranlı olmaları

Talep emici özelliğe sahip olmaları
Vergi adaletini olumsuz etkilemeleri********

Toplanmalarının zor ve maliyetli olması


49. Uzun dönemde, bütçe açıklarının borçlanma yoluyla finansmanının, açıkların parasal genişleme yoluyla finansmanından daha enflasyonist olacağını ileri süren iktisatçılar aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

Stiglitz ve Leijonhufvud
Sargent-Wallace
Dornbush ve Fisher*********
Friedman ve Phelps
Greenwald-Romer
__________________


Öğrenci kitlemize katıl
Paylaşımlara yorum yaz.
Konulardan sende faydalan.
Güvenim, İyi forumlar diler...


Güvenim isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı

Hizli Erisim


Tüm Zamanlar GMT Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 06:14 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5 .
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.