Seslial Elit Aof Acikogretim Forum  

Go Back   Seslial Elit Aof Acikogretim Forum > Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sınav Soruları - Deneme Sınavları - Ders Notları > 3.SINIF SORULARI > Türk Vergi Sistemi

Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 02-09-2011, 06:31 AM   #1
Güvenim
administratör
 
Güvenim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Feb 2011
Mesajlar: 1.022
Standart Vergi Hukuku Final Deneme Soruları

1-) Bazı kamu kuruluşlarının* sunmuş oldukları kamusal hizmetler dolayısıyla* bu hizmetlerden yararlanan kişilerden* yararlanma karşılığı olarak aldıkları para aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
A) Katılma payı
B) Resim
C) Harç
D) Bono
E) Fon

--------------------------------------------------------------------------------
2-) I. Kanun
II. Uluslararası Vergi Anlaşmlaları
III. Kanun Hükmünde Kararnameler
IV. Yönetmelikler
V. Genel tebliğler
Yukarıdakilerden hangileri yasama organından doğan kaynaklardan değildir?
A) I* II
B) I* IV
C) II* IV* V
D) II* III
E) III* IV* V

--------------------------------------------------------------------------------
3-) Vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu yüklenen kişiye ne ad verilir?
A) Vergi sorumlusu
B) İradi temsilci
C) Vergi yüklenicisi
D) Kanuni mükellef
E) Vekil

--------------------------------------------------------------------------------
4-) Müteselsil sorumluluk esas olarak hangi kanunda düzenlenmiştir?
A) Borçlar Kanunu
B) İcra İflas Kanunu
C) Vergi Usul Kanunu
D) Gelir Vergisi Kanunu
E) Medeni Kanun

--------------------------------------------------------------------------------
5-) I. Dürüstlük
II. Katılımcılık
III. Verimlilik
IV. Mükellef odaklılık
V. Vergi idaresi odaklılık
VI. Hareketlilik
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kendisine verilen görevleri bazı ilkeler çerçevesinde yapması beklenmektedir.
Yukarıdakilerden hangileri bu ilkelerden biri değildir?
A) I* II
B) V* VI
C) III* IV
D) I* III* IV
E) I* IV

--------------------------------------------------------------------------------
6-) Aşağıdakilerden hangisi Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kamu alacaklarının taksitlendirme* tecil ve terkin işlemlerini yürütmekle görevli birimidir?
A) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı
B) Gelirler Kontrolörleri Daire Başkanlığı
C) Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı
D) Tahsilat ve İhtilaflı İşler Daire Başkanlığı
E) Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı

--------------------------------------------------------------------------------
7-) Aşağıdakilerden hangisi verginin konusu ile verginin mükellefi arasında bağlantı kurulmasını sağlar?
A) İstisna
B) Tarh
C) Tecil
D) Muafiyet
E) Vergiyi doğuran olay

--------------------------------------------------------------------------------
8-) Tahakkuk zamanaşımı süresi aşağıdaki kanunların hangisinde düzenlenmiştir?
A) İcra İflas Kanunu
B) Vergi Usul Kanunu
C) Borçlar Kanunu
D) Medeni Kanun
E) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

--------------------------------------------------------------------------------
9-) Aşağıdakilerden hangisi ilgililerin başvurusu üzerine on ikişer aylık özel hesap dönemleri belirleyebilir?
A) Vergi Dairesi Başkanlığı
B) Hesap Uzmanları Kurulu
C) Maliye Bakanlığı
D) İl Özel İdaresi
E) Maliye Teftiş Kurulu

--------------------------------------------------------------------------------
10-) Ekim sayım beyanı her yıl hangi ayda mahalle ya da köy muhtarlığına yapılır?
A) Kasım
B) Nisan
C) Haziran
D) Mart
E) Ocak

--------------------------------------------------------------------------------
11-) Aşağıdaki ilkelerden hangisi mükellef haklarının çekirdeğini oluşturur?
A) Nedensel bağ ilkesi
B) Caydırıcılık ilkesi
C) İktisadilik ilkesi
D) Vergilerin kanuniliği ilkesi
E) İrade serbestliği ilkesi

--------------------------------------------------------------------------------
12-) Kişinin toplumla ve devletle olan ilişkisinden doğan ve devlete karşı ileri sürülebilen kanun ile korunmuş haklara ne ad verilir?
A) İnsan hakları
B) Kamu hakları
C) Mutlak haklar
D) Ayni haklar
E) Özel haklar

--------------------------------------------------------------------------------
13-) I. Vergilerin kanuniliği ilkesi
II. Kanunların geçmişe yürümezliği
III. Kıyas yasağı
IV. Mükellefiyete ilişkin hükümlerin dar yorumlanması
V. Mükelleflerin korkutulması
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri mükellef haklarının korunması ve vergilendirme alanında hukuk güvenliğinin tesis edilmesi bakımından önemlidir?
A) I* II* V
B) I* II* III* IV
C) II* III* V
D) IV* V
E) I* V

--------------------------------------------------------------------------------
14-) Vergi uygulamasına ilişkin belirli bir işlemin yapılması için gerekli sürenin kanunda öngörülmediği durumlarda* vergi yönetimi tarafından belirlenen sürelere ne ad verilir?
A) Yargısal süreler
B) Kanuni süreler
C) Hak düşürücü süreler
D) Düzenleyici süreler
E) İdari süreler

--------------------------------------------------------------------------------
15-) Mali tatil uygulaması hangi tarihler arasında söz konusudur?
A) Her yıl 1 Temmuz - 20 Temmuz
B) Her yıl 1 Haziran - 20 Haziran
C) Her yıl 1 Ağustos - 20 Ağustos
D) Her yıl 1 Eylül - 20 Eylül
E) Her yıl 1 Ekim - 20 Ekim

--------------------------------------------------------------------------------
16-) Gelir Vergisi Kanunu’na göre ölüm halinde yıllık gelir vergisi beyannamesi ölüm tarihinden itibaren hangi süre içinde verilmelidir?
A) 1 yıl
B) 4 ay
C) 2 ay
D) 30 gün
E) 15 gün

--------------------------------------------------------------------------------
17-) Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ödeme zamanı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Her yıl Nisan ve Kasım ayları
B) Her yıl Mart ve Ağustos ayları
C) Her yıl Mayıs ve Aralık ayları
D) Her yıl Ocak ve Temmuz ayları
E) Her yıl Haziran ve Aralık ayları

--------------------------------------------------------------------------------
18-) Belirli hukuki sebeplere dayanılarak vergi alacağının ve cezalarının idari bir işlemle silinmesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
A) Terkin
B) Tecil
C) Takdir
D) Tahsil
E) Tekerrür

--------------------------------------------------------------------------------
19-) Tahsil imkansızlığı sebebiyle terkin kurumu aşağıdaki kanunların hangisinde düzenlenmiştir?
A) Vergi Usul Kanunu
B) Borçlar Kanunu
C) Medeni Kanun
D) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
E) Gelir Vergisi Kanunu

--------------------------------------------------------------------------------
20-) I. Bilanço
II. Gelir tablosu
III. Satışların maliyet tablosu
IV. Fon akım tablosu
V. Nakit akım tablosu
VI. Kar dağıtımı tablosu
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri temel mali tabloları oluşturmaz?
A) I* VI
B) II* VI
C) I* V* VI
D) II* V
E) III* IV* V* VI

--------------------------------------------------------------------------------
21-) Çağdaş anlamda denetim ilk kez aşağıdaki ülkelerin hangisinde uygulanmaya başlanmıştır?
A) Danimarka
B) Japonya
C) İskoçya
D) Almanya
E) Hollanda

--------------------------------------------------------------------------------
22-) I. Planlama ve gözetim
II. İç kontrolün anlaşılması
III. Kanıt toplama
IV. Görüş bildirme standardı
V. Açıklama standardı
Yukarıdakilerden hangileri çalışma alanı standartlarını oluşturur?
A) I* IV* V
B) I* II* III
C) II* III* V
D) IV* V
E) III* V

--------------------------------------------------------------------------------
23-) Vergi ziyaı ve usulsüzlük suçlarını* cezası kesinleştikten sonraki belli bir sürede tekrar işleyen mükelleflere aşağıdakilerden hangisine ait hükümler uygulanır?
A) Tekerrür
B) Terkin
C) Yanılma
D) Tecil
E) İştirak

--------------------------------------------------------------------------------
24-) Mükellefler* kendilerine tebliğ edilen vergiler için tebliğ tarihinden itibaren hangi süre içinde uzlaşma talebinde bulunabilirler?
A) 1 yıl
B) 3 ay
C) 5 ay
D) 30 gün
E) 15 gün

--------------------------------------------------------------------------------
25-) İşe başlamanın zamanında bildirilmemesi halinde aşağıdaki suçlardan hangisi gerçekleşmiş olur?
A) Birinci derece usulsüzlük
B) İkinci derece usulsüzlük
C) Üçüncü grup özel usulsüzlük
D) İkinci gruba giren özel usulsüzlük
E) Birinci gruba giren özel usulsüzlük

--------------------------------------------------------------------------------
26-) I. Vergi daireleri
II. Belediye gelir şube müdürleri
III. Kaymakamlık
IV. Valilik
V. İl Genel İdaresi
Devlete ve il özel idarelerine ait vergi ve benzeri mali yükümlülüklerin cebri icra yoluyla tahsili yukarıdakilerden hangisi aracılığı ile yürütülür?
A) V
B) IV
C) III
D) II
E) I

--------------------------------------------------------------------------------
27-) I. Gecikme zammı
II. Gecikme faizi
III. Nispi faiz
IV. Maktu faiz
V. Bileşik faiz
Kamu alacağının vadesinde ödenmemesi sebebiyle vade tarihinden itibaren gecikilen her ay için belli bir oranda hesaplanan faiz yukarıdakilerden hangisidir?
A) III
B) II
C) I
D) IV
E) V

--------------------------------------------------------------------------------
28-) Ödeme emrine karşı dava açma süresi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) 3 ay
B) 30 gün
C) 15 gün
D) 7 gün
E) 3 gün

--------------------------------------------------------------------------------
29-) Vergi hatalarının düzeltilmesinde kaç yıllık zamanaşımı süresi uygulanır?
A) 5 yıl
B) 20 yıl
C) 3 yıl
D) 2 yıl
E) 1 yıl

--------------------------------------------------------------------------------
30-) Küçük ve kısıtlılarla tüzel kişiler adına uzlaşma başvurusunda bulunma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) İradi temsilci
B) Kanuni temsilci
C) Vekil
D) Vergi yüklenicisi
E) Kanuni mükellef

--------------------------------------------------------------------------------
1-)
C


2-)
E


3-)
D


4-)
A


5-)
B


6-)
D


7-)
E


8-)
B


9-)
C


10-)
A


11-)
D


12-)
B


13-)
B


14-)
E


15-)
A


16-)
B


17-)
D


18-)
A


19-)
D


20-)
E


21-)
C


22-)
B


23-)
A


24-)
D


25-)
A


26-)
E


27-)
C


28-)
D


29-)
A


30-)
B
__________________


Öğrenci kitlemize katıl
Paylaşımlara yorum yaz.
Konulardan sende faydalan.
Güvenim, İyi forumlar diler...


Güvenim isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı

Hizli Erisim


Tüm Zamanlar GMT Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 08:25 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5 .
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.