Seslial Elit Aof Acikogretim Forum  

Go Back   Seslial Elit Aof Acikogretim Forum > Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sınav Soruları - Deneme Sınavları - Ders Notları > 3.SINIF SORULARI > Devlet Bütçesi

Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 02-09-2011, 04:38 AM   #1
Güvenim
administratör
 
Güvenim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Feb 2011
Mesajlar: 1.022
Standart aöf Devlet Bütçesi [Final]

1-) Aşağıdakilerden hangisi bütçenin iktisadî işlevi ile ilgili değildir?
A) Yürütme organının toplumla yaptığı bir sözleşme olması
B) Bütçenin alternatif harcamalar arasında tercihlerde bulunma mekanizmasına dönüşmesi
C) Kamu ve özel kesim arasında kaynak dağılımına ilişkin uzlaşma sağlaması
D) Kaynak dağılımında ve gelir bölüşümünde optimizasyonu sağlaması
E) Mal ve hizmetlere olan talep ile mal ve hizmetlerin maliyeti ve buna karşılık toplanabilecek gelirler arasında bir bağ kurması
________________________________________
2-) Aşağıdakilerden hangisi bütçenin denetim işlevinin amaçlarından biri değildir?
A) Görevini yapıp yapmayan kamu görevlilerini belirlemek
B) Gelir dağılımını iyileştirmek
C) Yasalara uygunluğu sağlamak
D) Kaynak kullanımında etkinliği sağlamak
E) Bütçeyi reform aracı olarak kullanmak
________________________________________
3-) Bütçe hakkının tarihsel gelişimi, demokratik parlamenter rejimlerde bütçe hakkının hangi organ tarafından kullanılması sonucunu getirmiştir?
A) Yargı
B) Yasama
C) Yürütme
D) Cumhurbaşkanlığı
E) Maliye Bakanlığı
________________________________________
4-) Bütçe gelir ve giderlerinin gerçeğe en yakın tahmin edilmesi aşağıdaki bütçe ilkelerinden hangisinin gereğidir?
A) Açıklık ilkesi
B) Samimiyet ilkesi
C) Doğruluk ilkesi
D) Alenilik ilkesi
E) Önceden izin alma ilkesi
________________________________________
5-) Gelirler toplanırken, kamu kuruluşlarının giderlerini gelirlerinden düşerek, bütçeye net miktarı yazamayacaklarını ifade eden yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Safî hasılat yöntemi
B) Jestiyon yöntemi
C) Gayrisafi yöntem
D) Hesap dönemi yöntemi
E) Egzersiz yöntemi
________________________________________
6-) Aşağıdaki bütçelerden hangisi arttırımcılık ya da eşit dağıtım özelliğini ortadan kaldırmaya yöneliktir?
A) Sıfır esaslı bütçeleme sistemi
B) Torba bütçe sistemi
C) Yeni performans bütçe sistemi
D) Klasik bütçe sistemi
E) Yatırım bütçesi sistemi
________________________________________
7-) Bütçenin faaliyetlere ve iş yüklerine göre sınıflandığı bütçe sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Performans bütçe
B) Klasik bütçe
C) Yatırım bütçesi
D) Program bütçe
E) Torba bütçe
________________________________________
8-) Belirli bir kamu hizmetinin veya kamu yatırım projesinin sosyal faydaları ile sosyal maliyetlerinin karşılaştırılması ile sonuca ulaşılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yöneylem analizi
B) Fayda maliyet analizi
C) Regresyon analizi
D) Maliyet etkenlik analizi
E) Stratejik analiz
________________________________________
9-) Devlet muhasebesinde kayıtların nakit esasına göre tutulmasında işlem ne zaman muhasebeleştirilir?
A) Gider ita emrine bağlandığında
B) Gider tahakkuk ederek kesinleştiğinde
C) Giderin taahhüdü aşamasında
D) Gider ödendiğinde
E) Gider ödeme emrine bağlandığında
________________________________________
10-) Bütçe ile ilgili rakamları, gelir ve giderlerin tahakkukunu, tahsilatını bütçe tertibine göre veren devlet muhasebe sistemine ne ad verilir?
A) Kameral
B) Schneider
C) Constante
D) Logismografi
E) Tahakkuk
________________________________________
11-) Türk mali tarihinde, herkesten iktidarına göre vergi alınmasını öngören ilk belge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sened–i İttifak
B) 1982 Anayasası
C) Magna Carta
D) Tanzimat Fermanı
E) 1921 Anayasası
________________________________________
12-) Osmanlı Dönemi'nde savaş gibi olağanüstü harcamaları karşılamak ya da idari ve yerel ihtiyaçları gidermek üzere konulan vergilere ne ad verilir?
A) Şer'i vergiler
B) Cizye vergisi
C) Öşür vergisi
D) Ağnam vergisi
E) Örfi vergiler
________________________________________
13-) Türkiye’de döner sermayeli işletmeler hangi düzenleme ile yasal olarak mali sistem içinde düzenlenmiştir?
A) 1925’de çıkarılan yönetmelik
B) 1927’de çıkarılan 1050 sayılı Genel Muhasebe Kanunu
C) 1948’de çıkarılan Devlet Muhasebesi Genel Yönetmeliği
D) 1928’de çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname
E) 1950’de çıkarılan tüzük
________________________________________
14-) Aşağıdakilerden hangisi katma bütçeli kuruluş değildir?
A) Karayolları Genel Müdürlüğü
B) Anadolu Üniversitesi
C) Dışişleri Bakanlığı
D) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
E) Vakıflar Genel Müdürlüğü
________________________________________
15-) Sermayesinin tamamı devlete ait olan, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet gösteren kuruluşlara ne ad verilir?
A) Katma bütçeli kuruluş
B) Kamu iktisadi teşebbüsü
C) Kamu iktisadi kuruluşu
D) İktisadi devlet teşekkülü
E) Döner sermayeli işletme
________________________________________
16-) Aşağıdakilerden hangisi bütçe yasası eklerinden biri olan Yıllık Ekonomik Rapor kapsamında değildir?
A) Milli gelir
B) İstihdam
C) Para ve Kredi
D) Fiyatlar - ücretler
E) İktisadî devlet teşebbüsleri
________________________________________
17-) (C) Cetvelinde aşağıdakilerden hangisi gösterilir?
A) Bütçede uyulması gereken parasal sınırlar
B) Gelir tahminleri
C) Her harcama kaleminin yasal tanımı
D) Devlet memurlarına ödenen aidat
E) Devlet gelirlerinin yasal dayanağı
________________________________________
18-) 1982 Anayasasına göre bütçe yasa tasarısı Meclis Genel Kurulunda en çok kaç gün içinde görüşülür?
A) 90
B) 50
C) 30
D) 20
E) 15
________________________________________
19-) Vergi borcu miktarının, yasalarda belirtilmiş matrah ve vergi oranlarına göre saptanmasına ne ad verilir?
A) Tebliğ
B) Tahakkuk
C) Tarh
D) Tahsil
E) Taahhüt
________________________________________
20-) Saymanlar aşağıdaki kuruluşlardan hangisine bağlı olarak hizmet görürler?
A) Gelirler Genel Müdürlüğü
B) Muhakemat Genel Müdürlüğü
C) Hazine Genel Müdürlüğü
D) Muhasebat Genel Müdürlüğü
E) Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
________________________________________
21-) Aşağıdakilerden hangisi hazinenin kaynaklarından biri değildir?
A) Hazine bonoları
B) Merkez Bankası avansları
C) Diğer bankalardan borçlanma
D) Altın ve döviz karşılığı avanslar
E) İhtiyari ödemeler
________________________________________
22-) İta emirlerinin denetimini aşağıdakilerden hangisi yapar?
A) TBMM
B) Yargıtay
C) Danıştay
D) DPT
E) Sayıştay
________________________________________
23-) Saymanlar, yönetim dönemi hesaplarını mahsup işlemi yoksa mali yılın bitiminden ne kadar süre sonra Sayıştay’a sunmalıdır?
A) 1. ayın sonuna kadar
B) 3. ayın sonuna kadar
C) 4. ayın sonuna kadar
D) 5. ayın sonuna kadar
E) 6. ayın sonuna kadar
________________________________________
24-) Tamamlayıcı ödenek aşağıdaki hesaplardan hangisine eklenir?
A) Hazine genel hesabı
B) İdare hesabı
C) Gider kesin hesabı
D) Sayman hesabı
E) Gelir kesin hesabı
________________________________________
25-) Aşağıdakilerden hangisi Sayıştay kararlarının temyiz nedenlerinden biridir?
A) Yetkiyi aşmak
B) Hesapta maddi hata
C) İbraz edilen belgede hile veya sahtekarlık
D) Hükme esas tutulan bir mahkeme ilamının sonradan bozulması
E) Yargılama sırasında görülmeyen yanlış ve usulsüz bir işlemin sonradan ortaya çıkması
________________________________________
26-) Aşağıdakilerden hangisi Sayıştay denetçilerinin sayman hesapları üzerindeki ön incelemesi sırasında araştıracağı konulardan biri değildir?
A) Gelirlerin yasa, tüzük, yönetmelik ve bütçedeki tertibine göre tahakkuk, takip ve tahsil edilip edilmediği
B) Giderlerin yasa, tüzük, yönetmelik ve bütçe tertibine uygun olarak harcanıp harcanmadığı
C) Ödemenin istihkak sahiplerinin kimliği araştırılmak suretiyle yapılıp yapılmadığı
D) Giderin muhtıra defterine uygun olup olmadığı
E) Bütün işlem ve hesapların belge ve kayıtlara uygun olup olmadığı
________________________________________
27-) Genel uygunluk bildiriminin TBMM'ne sunulmasının amacı aşağıdaki hangisidir?
A) Yargı denetimini kolaylaştırmak
B) İdari denetimi sağlamak
C) İdari denetimi kolaylaştırmak
D) Yasama denetimini kolaylaştırmak
E) Yargı denetimini sağlamak
________________________________________
28-) İlişkin olduğu yıl bütçesinin hesap dönemi içinde tahsil edilen gelirlerle, yapılan ödemelerin gerçekleşmiş tutarlarını gösteren belge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bütçe Kanun Tasarısı
B) Genel Uygunluk Bildirimi
C) Hazine Genel Hesabı
D) Kesin Hesap Kanunu
E) Bütçe Kanunu
________________________________________
29-) AB bütçesinin, üye devletlerin para birimlerinden farklı olarak Euro cinsinden ifade edilmesini gerektiren bütçe ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yıllık ilkesi
B) Genellik ilkesi
C) Özellik ilkesi
D) Denklik ilkesi
E) Bütçenin ortak para birimi cinsinden ifade edilmesi ilkesi
________________________________________
30-) Avrupa Birliği'nin tüm hesaplarını ödünç işlemlerini, bütçe dışı faaliyetlerini denetleyen organ aşağıdakilerden hangisidir?
A) Avrupa Parlamentosu
B) Avrupa Sayıştayı
C) Avrupa Komisyonu
D) Avrupa Konseyi
E) Avrupa Adalet Divanı
________________________________________

Cevap Anahtarı

1-) A
2-) B
3-) B
4-) B
5-) C
6-) A
7-) A
8-) B
9-) D
10-) A
11-) D
12-) E
13-) B
14-) C
15-) D
16-) E
17-) E
18-) D
19-) C
20-) D
21-) E
22-) E
23-) A
24-) A
25-) A
26-) D
27-) D
28-) D
29-) E
30-) B
__________________


Öğrenci kitlemize katıl
Paylaşımlara yorum yaz.
Konulardan sende faydalan.
Güvenim, İyi forumlar diler...


Güvenim isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı

Hizli Erisim


Tüm Zamanlar GMT Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 08:45 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5 .
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.