PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Ticaret Hukuku 2007 2008 yil sonu sınav orneklerı


Güvenim
02-07-2011, 03:30 AM
Bay (A)'nın, 1.1.2005 tarihinde ticari işletmesini Bay (B)’ye devretmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
*Üçüncü kişilere karşı devir, tescil ve ilan edildiği tarihten itibaren geçerli olur.

Kanuna ve usulüne uygun olarak tescil ve ilan ettirilmiş olan unvanı kullanma hakkının yalnızca sahibine ait olması aşağıdakilerden hangisini açıklar?
*Tekel hakkını

Ticaret sicilinin olumlu ve olumsuz etkisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
*Tescili gerekmeyen konunun tescili, üçüncü kişilerin iyi niyetini ortadan kaldırır.

Aşağıdakilerden hangisi haksız rekabet nedeniyle açılabilecek hukuk davalarından biridir?
*Önleme davası

Mahkemece hakkında iflas kararı verilen kişiye ne ad verilir?
*Müflis

Ticari mümessille ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
*Ticari mümessilin temsil yetkisi hiçbir şekilde sınırlandırılamaz.

Aşağıdakilerden hangisi cari hesabı sona erdiren nedenlerden biri değildir?
*Taraflardan birine vasi tayini

Kollektif ortaklık sözleşmesinin kanuni şekle uygun olarak yapılmamasının hukuki sonucu nedir?
*Ortaklık, adi ortaklık sayılır.

Aşağıdakilerden hangisi kollektif ortaklıkta rekabet yasağı kapsamında yer alan işlerden değildir?
*Ortağın bir anonim ortaklıkta pay sahibi olması

Aşağıdaki hallerden hangisi kollektif ortaklıkta ortakların temsil yetkisini sona erdirmez?
*Yönetim hakkına sahip olan ortağın sermaye borcunu yerine getirmesi

Ortaklık payını Bay (B)’ye devreden komandite ortak Bay (A)’nın bu işlemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
*Devrin diğer ortaklar tarafından onaylanmaması halinde, mahkemece devre karar verilir.

Aşağıdakilerden hangisi adi komandit ortaklığın mutlaka sona ermesi sonucunu doğuran bir hal değildir?
*Komanditer ortağın ölümü

Anonim ortaklıkta kurucu olanlara karşı sorumluluklarından dolayı giderim istemek hakkı, davacının zararı ve sorumlu olan kimseyi öğrendiği tarihten itibaren ne kadar zaman geçince zamanaşımına uğrar?
*2 yıl

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, anonim ortaklığa vereceği kuruluş izninden kaçınırsa nereye başvuru yapılabilir?
*Danıştaya

Anonim ortaklıkta genel kurul nedir?
*Anonim ortaklığın en yüksek irade ve karar organıdır.

Anonim ortaklık sözleşmesini değiştirme yetkisi hangi organa aittir?
*Genel kurula

Anonim ortaklıkta denetçilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
*Yalnızca ortaklıkta pay sahibi olan kimseler denetçi olabilirler.

Anonim ortaklık denetim kurulu en çok kaç kişiden oluşur?
*5

Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklıktaki özel kategori pay türlerinden değildir?
*Ortaklığın iflasını istemede imtiyazlı hak tanıyan paylar

Anonim ortaklığın sermayesinin birbirine eşit paylarından birini temsil eden kıymetli evrağa ne ad verilir?
*Pay senedi

Anonim ortaklık tarafından çıkarılan tahviller halka arz edilerek veya arz edilmeksizin satılacaksa nereye kaydettirmeleri zorunludur?
*Sermaye Piyasa Kurulu'na

Ayın karşılığı çıkarılan pay senetlerinin, ortaklığın tescilinden 1 yıl sonra devredilmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?
*Devir hüküm ifade etmez.

Limited ortaklık müdürleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
*Limited ortaklık müdürleri, ortaklığın denetim organlarıdır.

Aşağıdakilerden hangisi poliçe için kanunda öngörülen zorunlu şekil şartlarından biri değildir?
*Bedeli malen alınmıştır biçiminde bir kaydın bulunması

Poliçeye imza koyarak sorum altına giren herkesin, diğerlerinin sorumundan ayrı ve bağımsız olarak sorum altına girmesine ne ad verilir?
*İmzaların istiklali ilkesi

Aşağıdaki davaların hangisinde Ticaret Mahkemesi görevli değildir?
*İşverene karşı açılacak tazminat davalarında.

Türk Ticaret Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi "tacir gibi sorumlu" sayılmaktadır?
*Ticari işletme açmış gibi, kendi adına üçüncü kişilerle işlemlerde bulunan Bay (S)

Aşağıdaki hallerden hangisinde ticaret unvanını kullanma hakkı sona ermez?
*Bay (E)’nin ticaret unvanı izinsiz ve haksız olarak Bay (M) tarafından kullanıldığında

Ticaret siciliyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
*Sicil memurunun görevi, tescili istenen konuların ticaret siciline tescilinden ibarettir.

Aldatıcı hareket veya iyi niyet kurallarına aykırı başka davranışlarla ekonomik rekabetin her türlü kötüye kullanımına ne denir?
*Haksız rekabet

İsteğe bağlı defterlerin delil olarak kullanılabilmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
*İsteğe bağlı defterler, kanunen tutulması zorunlu defterlerle birlikte kanıt kuvvetine sahiptirler.

Cari hesap sözleşmesi aşağıdaki hallerden hangisinde sona ermez?
*Taraflardan birinin diğerine karşı yaptığı icra takibiyle

Ortaklık sözleşmelerinin geçerli olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
*Sözleşme yazılı olarak yapılmalı ve imzalar noterce onanmalıdır.

Ortağın, sermaye borcunu hiç ifa etmemesi halinde hangi sonuç doğabilir?
*Ortaklığın feshi istenebilir.

Aşağıdakilerden hangisi kolektif ortaklığın irade dışı fesih hallerinden biri değildir?
*Ortakların oybirliği ile alacağı kararla fesih

Komandit ortaklığı kuranlar, ortaklık sözleşmesinin noterlikçe onanmış suretini, onama tarihinden itibaren kaç gün içinde ortaklık merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline vererek ortaklığın tescilini istemek zorundadırlar?
*15

Adi komandit ortaklıkta yönetim görevini üstlenen komanditer ortak için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
*Komandite ortak gibi sorumlu sayılır.

Anonim ortaklık ne zaman kurulmuş olur?
*Ticaret Siciline tescil olunduğunda

Anonim ortaklığın kurucularının aklanabilmeleri için, kuruluşun tescilinden itibaren kaç yıl geçmesi gerekir?
*4

Belirli bir işin görülmesi ya da bir malın veya mal varlığının yönetilmesi için sulh mahkemesince atanan kişiye ne ad verilir?
*Kayyım

Genel kurul kararlarına karşı açılan iptal davasının, karar üzerindeki etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
*Kararın uygulanması, mahkemenin bu yönde vereceği kararla durur.

Anonim ortaklıkta yönetim kurulu üyeleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
*Yönetim kurulu üyelerinin görevlerine başlayabilmeleri için ortaklıkta pay sahibi olmaları gerekmez.

Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklıkta pay sahibi sıfatının sona erme nedenlerinden biri değildir?
*Pay sahibinin sermaye koyma borcu yerine getirmesi

Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklıkta, tasfiye memurlarının görevlerinden biri değildir?
*Alacaklılarla pazarlık

Aşağıdakilerden hangisi, anonim ortaklıkta pay senetlerinin devrine ilişkin kanuni bir yasaktır?
*Ayın karşılığı çıkarılan pay senetleri, ortaklığın tescilinden itibaren 2 süreyle devredilemezler.

Limited ortaklıkta ortak sayısı en fazla ne kadar olabilir?
*50

Ödememe halinin resmen noter aracılığı ile saptanmasına ne denir?
*Ödememe protestosu

Poliçeden doğan talep haklarının kabul eden muhataba karşı ileri sürülmesi konusunda zaman aşımı süresi kaç yıldır?
*3

Aşağıdaki çeklerden hangisi geçersizdir?
*Muhatabın gösterilmediği çek

1.1.2005 keşide tarihli, görüldüğünde ödenecek bono, en geç hangi tarihe kadar ibraz edilmelidir?
*1.1.2006

Bir işletmenin devri söz konusu olduğunda, maddi değerinin yanında, işletmenin yeri, deneyimi, edindiği itibar ve müşteri çevresi gibi değerleri için ödenen paraya ne ad verilir?
*Pestamaliye

Kısıtlıya ait bir ticari işletme, bunlar adına vasileri tarafından işletiliyorsa, tacir sıfatı kime ait olur?
*Vasiye

Tescil ilânı üçüncü kişilere karşı ne zamandan itibaren geçerli olur?
*İlânın çıkmasını izleyen ilk iş günü

Aşağıdakilerden hangisi haksız rekabet sonucu açılabilecek davalardan biri değildir?
*Ceza davası

Günlük defterin hangi ayın sonuna kadar kapatılması ve onanması gerekir?
*Ocak

Aşağıdakilerden hangisi acentanın borç ve yükümlerinden biri değildir?
*Müvekkilinden olan alacağı için hapis hakkını kullanma

Karşılıklı, birbirine benzer ve muaccel olan iki alacağın büyüğünden küçüğünün çıkarılması ve her iki alacağın denkleştikleri oranda sona ermesine ne ad verilir?
*Takas

Kollektif ortaklıktaki ortak sayısıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
*Kollektif ortaklık için, ortak sayısının alt ve üst sınırı çizilmemiştir.

Anonim ortaklığa açılacak sorumluluk davalarında yetkili mahkeme hangisidir?
*Ortaklık merkezinin bulunduğu yer mahkemesi

Anonim ortaklıkta yönetim kurulu üyelerinin seçim şekilleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
*Anonim ortaklıkta her ortak yönetim kurulu üyesi atama hakkına sahiptir.

Anonim ortaklığı yönetme ve temsil etme yetkisi kime aittir?
*Yönetim kuruluna

Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklık pay sahibinin kişisel haklarından biri değildir?
*Paydaş getirme hakkı

Anonim ortaklığın kuruluşunda ve yaşam sürecinde en az kaç pay sahibinin bulunması zorunludur?
*5

Aşağıdakilerden hangisi limited ortaklıkta ortakların kişisel nitelikteki hak ve borçlarındandır?
*Ortaklıktan çıkma hakkı

Aşağıdakilerden hangisi limited ortaklık sözleşmesinde bulunması zorunlu hususlardan biri değildir?
*Ortaklık yönetim kurulu üyeleri

Aşağıdakilerden hangisi ticari işletme kavramının ögelerinden biridir?
*Gelir sağlama amacı gütme

Kanunda öngörülen koşulların gerçekleşip; alacaklının, zilyetliğinde bulunan taşınır malları iade etmeyerek paraya çevirmesine imkân sağlayan ayni hak aşağıdakilerden hangisidir?
*Hapis hakkı

Aşağıdaki ticaret unvanlarından hangisi yanlıştır?
*Yeliz Yıldız Taşımacılık Ortaklığı

Tescili istenen bir konu için sicil memuru aşağıdakilerden hangisini incelemeye yetkili değildir?
*Tescil talebinde bulunana kimsenin medeni halini

Haksız rekabet davalarında aşağıdakilerden hangisi davacı olabilir?
*Müşteriler

Aşağıdakilerden hangisi ticari defterlerin sahibi lehine delil olabilmesi için gerekli şartlardan değildir?
*Davalı taraf defterlerini ibraz etmiş olmalıdır.

Ticari mümessilin, kendi ve üçüncü bir kimse adına, işletme sahibinin izni olmadan, işletmenin yaptığı neviden iş yapamamasına ne ad verilir?
*Rekabet yasağı

Cari hesapla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
*Cari hesaba geçirilen kalemler için faiz uygulanamaz.

Aşağıdakilerden hangisi kolektif ortaklık sözleşmesinde bulunması zorunlu hususlardan biri değildir?
*Kâr ve zararın bölünme oranı

Kollektif ortaklıkta ortakların sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
*Ortaklar üçüncü kişilere karşı sınırsız olarak sorumludur.

Aşağıdakilerden hangisi komandit ortaklığın ortaklık sözleşmesinde bulunması zorunlu hususlardan biri değildir?
*Ortakların ortaklıktan çıkma halleri

Sözleşmesi kanuna uygun olarak yapılmamış adi komandit ortaklık için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
*Kollektif ortaklık sayılır.

Anonim ortaklık aşağıdaki şekillerden hangisiyle kurulabilir?
*Ani veya tedrici kuruluşla

Anonim ortaklıklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
*Anonim ortaklıkların borçlarından dolayı ortaklar 5.000 YTL’ye kadar sorumludur.

Anonim ortaklıkta, azınlıktan bahsedebilmek için esas sermayenin en az ne kadar değerine sahip ortakların varlığı gerekir?
*1/10

Anonim ortaklıklarda, genel kurul kararlarına karşı açılan iptal davasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
*Yönetim kurulu üyelerinin tek başına iptal davası açması hiçbir koşulda mümkün değildir.

Aşağıdakilerden hangisiyle anonim ortaklığa denetçi atanması mümkün değildir?
*Rekabet Kurulu kararıyla

Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklıkta olumlu azınlık haklarından değildir?
*Yönetim kurulu üyelerinin ibralarının onanmasına engel olma hakkı

Kıymetli evrakla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
*Kıymetli evrak, doğumuna sebep olan ilişkiden bağımsız değildir.

Bononun geçerli olabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin bulunması gerekmez?
*Ciro edilen kimsenin ismi

27. 06. 2005 tarihinde İzmir’de düzenlenen ve ödeme yeri de İzmir olan çek hangi tarihe kadar ödenmek üzere ibraz edilmelidir?
*7.7.2005

Ticaretle uğraşması yasak olan memur Bay (M)’nin ticari işletme işletmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
*Bay (M) tacir sayılır.

Ticari işletmeyle ilgili olarak kanunda öngörülen bilgilerin yazıldığı kütüğe ne ad verilir?
*Ticaret sicili

Aşağıdakilerden hangisi özel haksız rekabet hallerinden biri değildir?
(A) işletmesinin (B) işletmesiyle anlaşarak ürünlerin satış fiyatlarını belirlemesi
Ticari defterleri düzenleyen kanun aşağıdakilerden hangisidir?
*Ticaret Kanunu

Aşağıdakilerden hangisi ticari mümessilliğin sona erme nedenlerinden biri değildir?
*Tacirin ölümü

Kollektif ortaklıkla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
*Kollektif ortaklık tüzel kişilik kazanmadan önce yapılan işlemlerden dolayı, ortaklık tüzel kişiliği sorumludur.

Aşağıdakilerden hangisi, rekabet yasağına aykırı davranışın yaptırımı olarak ortaklığa tanınan olanaklardan biri değildir?
*Ortaklığın oy çokluğu ile feshini istemek

Sermaye koyma borcunu yerine getirmeyen anonim ortaklık pay sahibi kimin kararıyla ortaklıktan çıkarılabilir?
*Ortağa, en az 1 ay önceden yapılacak ihtardan sonra yönetim kurulu kararıyla çıkarılabilir.

Limited ortaklıkla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
*Limited ortaklığın borçlarından dolayı, ortaklar sınırsız olarak sorumludur.

Limited ortaklığın ortaklarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
*Limited ortaklık sıfatının devren kazanılabilmesi mümkündür.

Çekin devriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
*Çek rehin cirosuyla devredilemez.

Haksız rekabetle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
*Haksız rekabet davası sonucu elde edilen hüküm yalnızca taraflar arasında geçerlidir.

Aşağıdakilerden hangisi ticaret işleri tellalının borç ve yükümlerinden biri değildir?
*Ücret isteme

Anonim ortaklık ortağıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
*Anonim ortaklıkta, ortak sıfatının devri mümkün değildir.

Bir devlet ya da bir kurul adına bir işi sonuca ulaştırma konusunda izin verilen kişiye ne ad verilir?
*Murahhas

Haksız rekabet davaları, davaya hakkı olan tarafın bunu öğrendiği andan itibaren ne kadar zaman içinde açılmazsa zaman aşımına uğrar?
*1 yıl

Rekabet yasağına aykırı hareket eden ortağa karşı, ortaklık aşağıdaki yollardan hangisine başvuramaz?
*Rekabet Kuruluna şikayet edebilir.

Haciz veya iflas yoluyla takip olunan bir borçludan alacağını kısmen veya tamamen elde edemeyen alacaklıya verilen ve alacak tutarını açıklayan belgeye denir?
*Aciz belgesi

Genel kurulun olağanüstü toplanması talebi yönetim kurulunca reddedilmiş olan azınlık, aşağıdaki yollardan hangisine başvurmalıdır?
*Mahkemeden, olağanüstü genel kurul toplantısının yapılmasına izin verilmesini istemelidir.

Ticari işletmenin devriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
*Bir ticari işletmenin yalnızca borçlarının devredilebilmesi mümkündür.

Cari hesabın geçerliliği hangi şekil şartına bağlıdır?
*Yazılı şekil

Kolektif ortaklıkta ortaklar, tasfiye memurlarının azline karar verebilmek için nasıl bir oy çokluğuna ihtiyaç duyarlar?
*Oy birliği

Komanditer ortağın denetleme hakkıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
*Olağanüstü denetleme hakkı, mahkeme kararından itibaren süreklilik kazanır.

Aşağıdakilerden hangisi limited ortaklıkta, ortaklar kuruluna özgü yetkilerden biri değildir?
*Ortaklık yönetim kurulunu seçmek

Poliçeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
*Vadenin gösterilmediği poliçe geçerlidir.

Tacirlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
*Yalnızca tüzel kişi tacirler iflasa tâbidir.

Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen ticaret ortaklıklarından biri değildir?
*Adi ortaklık

Kollektif ortaklıkta denetleme hakkıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
*Ortağın, ortaklık sözleşmesiyle, denetleme hakkından feragat edebilmesi mümkündür.

Kollektif ortaklıkta temsil yetkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
*Kollektif ortaklığın temsil yetkisinin sınırlandırılması mümkün değildir.

Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklığın irade dışı fesih nedenlerinden biridir?
*Ortaklık süresinin sona ermesi

Aşağıdakilerden hangisi pay sahibinin mali haklarından değildir?
*Sermaye faizi alma hakkı

Kollektif ortaklıkta yönetim hakkıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
*Ortaklardan her biri ayrı ayrı ortaklığı yönetme hakkına sahiptir.

Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklık genel kurulunun toplanmasını istemeye yetkili değildir?
*Ortaklık genel müdürü

Poliçeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
*Vadenin gösterilmediği poliçe geçerlidir.

Aşağıdakilerden hangisi tacir sıfatına bağlanan hüküm ve sonuçlardan biri değildir?
*Ticari işletmeyi işletme

İşletme adıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
*Her tacir bir işletme adı kullanmak zorundadır.

Temsil yetkisi bulunmadan başkası adına yapılan işlem, adına işlem yapılan kişi tarafından onaylanırsa hangi hukuki durum oluşur?
*İcazet

Tescil talebi, sicil memuru tarafından reddedilen ilgili aşağıdakilerden hangisine başvurabilir?
*Sicilin bulunduğu yerde ticari davalara bakmakla görevli mahkemeye itiraz eder.

Aşağıdakilerden hangisi ortaklık sözleşmesinin unsurlarından biri değildir?
*Ticari işletme

Aşağıdakilerden hangisi limited ortaklığın sona erme nedenlerinden biri değildir?
*Ortağın sermaye koyma borcunu yerine getirmemesi

Markalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
*İşletme sahibi, marka olarak seçilecek işaretler konusunda sınırsız özgürlüğe sahiptir.

İşletmenin işlerini yürütmek ve işletmeyle ilgili hukuki işlemleri ticaret unvanına vekaleten veya benzeri kelime ekleyerek tacir yerine imza atmak suretiyle gerçekleştirmeye yetkili kılınan kişiye ne denir?
*Ticari mümessil